SluitenSluiten
Primair onderwijs

Veelgestelde vragen over Kleuter in beeld

Wat vind jíj belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling van kleuters?

Voor al je vragen over de nieuwe manier van volgen

Veelgestelde vragen

Toetsen mogen niet meer, Kleuter in beeld wél? 
Bij de ontwikkeling van Kleuter in beeld hanteren wij natuurlijk de kaders zoals door het ministerie van OCW zijn aangegeven.
Zoals vermeld in de Kamerbrief over Kleutertoetsen van 06-07-2018, zal het Toetsbesluit PO worden aangepast op de nieuwe regelgeving rondom kleuters. In dit besluit zal worden vastgelegd dat alleen observatiesystemen in aanmerking komen voor goedkeuring door de Expertgroep PO en zullen de specifieke eisen voor goedkeuring van deze systemen worden beschreven.

Deze specifieke eisen zijn nog niet bekend en worden door de Expertgroep PO nog ontwikkeld. Dit betekent niet dat er niet meer ‘genormeerd’ mag worden. Nog sterker, OCW geeft hierover aan: “Scholen hebben behoefte aan een objectief beeld van de ontwikkeling van een leerling. Dit stelt eisen aan de observatie-instrumenten, bijvoorbeeld dat ze zijn genormeerd. Voor de normering van observatie-instrumenten voor kleuters wordt gedacht aan bredere leeftijdsnormen.” Naar verwachting treden wijzigingen in werking vanaf 1 augustus 2022. Met andere woorden, Kleuter in beeld past prima in het toekomstige wetgevingskader.

Hoe zit het met het inspectiekader?

De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Tot augustus 2022 naar eigen inzicht. Volg je na augustus 2022 met een observatie-instrument dan moet dit instrument zijn genormeerd én door de Expertgroep Toetsen PO zijn goedgekeurd.
Bron: Inspectiekader PO (en VVE) blz. 62-63.

Waar is de normering op gebaseerd?

Het beeld van kinderen wordt niet bepaald door te vergelijken met een landelijke referentiegroep zoals je dit misschien kent van de toetsen Taal en Rekenen voor Kleuters. Daar werd gekeken naar de vaardigheid van kleuters in vergelijking met een landelijke referentiegroep (A t/m E of I t/m V).

De normering van Kleuter in beeld Taal en Rekenen is gebaseerd op inhoud. Waar staat een kleuter als je kijkt naar de leerlijn? Tijdens een standaardbepaling hebben onderwijsprofessionals (leerkrachten groep 1 en 2 en experts) voor de verschillende taalaspecten bepaald wat doorgaans gezien wordt bij een kleuter eind groep 1 en bij een kleuter eind groep 2. Onze psychometrische afdeling heeft deze informatie samen met de data uit de verschillende onderzoeken met behulp van psychometrische modellen samengebracht tot een normering.

Is het veld betrokken bij de ontwikkeling?

Kleuter in beeld maken we samen met onderwijsprofessionals uit het veld. De wensen over een nieuw kleuterinstrument zijn vanaf 2013 verkend in verschillende focus- en expertgroepen. De eerste contouren zijn vanaf 2017 voorgelegd aan meer dan 1.000 professionals.

Ook tijdens het ontwikkelproces zijn professionals veelvuldig betrokken: lees bijvoorbeeld de blog van projectleider Judith over de co-creatie. Een ander voorbeeld is de standaardbepaling: hoe bepaal je voor observatiepunten de grenzen wat een leerling bijvoorbeeld eind groep 1 moet kunnen? Door de mening van experts, leerkrachten en intern begeleiders te leggen naast de leerlijnen van onder andere SLO en Expertisecentrum Nederlands en psychometrische gegevens zijn er objectieve standaarden bepaald op basis van de inhoud.