SluitenSluiten
Kinderen rennen de school uit

LVS 3.0

Bestellen LVS 3.0-toetsen

LVS-toetsen

Bestellen LVS 3.0-toetsen

De toetsen van LVS 3.0 helpen je om het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de behoefte van de leerlingen. Je krijgt een betrouwbaar en diepgaand inzicht in de prestaties van iedere leerling, iedere groep én iedere school. Vanaf schooljaar 2020-2021 kun je jouw leerlingen zien groeien in het nieuwe LVS Leerling in beeld (zonder trendbreuk, je behoudt dus een doorgaande lijn)! Leerling in beeld zal in 2023-2024 LVS 3.0 gaan vervangen.

Ben je van plan om in schooljaar 2022-2023 te gaan werken met Leerling in beeld? Dan adviseren we je vóór de herfstvakantie te bestellen. Dan is er ruim voldoende tijd voor je overstap naar Leerling in beeld en het Cito platform.

Bestel hier je LVS 3.0-toetsen

Lees meer over starten met Leerling in beeld

Maak kennis met Leerling in beeld
Opvallende uitkomsten? Zoek de verdieping
Rekenen-Wiskunde

Standaard analyse: kaal-contextanalyse

Verdieping op automatiseren?

Gebruik Rekenen-Basisbewerkingen
 • Online af te nemen in 15 minuten per onderdeel
 • Voor enkele leerlingen of de hele groep
Rekenen-Wiskunde

Standaard analyse: domeinanalyse

Verdieping tot op leerdoelniveau?

Gebruik Groeimeter
 • Volledig online, speelse opzet
 • Slechts 7 opgaven per leerdoel
Lezen

Standaard: taalprofielen

Basis voor goed (begrijpend) lezen?

Gebruik Woordenschat
 • Geheel vernieuwde versie (2018) papier & online
 • Nieuwe uitbreidingssets voor nog meer variatie (2020)
Spelling

Standaard analyse: foutenanalyse

Inzicht in volledig referentieniveau?

Gebruik Taalverzorging
 • Afname op papier, voor groep 6 tot en met 8
 • Afname van Spelling + Taalverzorging = referentieniveau

Training en advies voor nóg krachtiger onderwijs

Investeer in deskundigheid met onze praktijkgerichte cursussen, webinars of advies op maat. Waar helpen we jouw school mee?
Bekijk het aanbod
Taal
Rekenen-Wiskunde
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Studievaardigheden
Engels
Speciale leerlingen
Kennismakingsboekjes

De basis voor optimaal taalonderwijs

De taalontwikkeling van je leerlingen goed en betrouwbaar in beeld brengen? Dat kan met ons uitgebreide aanbod voor het volgen van lezen, luisteren, spelling, taalverzorging en woordenschat. Voor elk onderdeel en voor iedere leerling is er een passende toets.

Lezen

Met de LVS-toetsen breng je de verschillende aspecten van leesvaardigheid in kaart: begrijpend lezen en technisch lezen. Vermoed je leesproblemen of dyslexie bij leerlingen? De screeningsinstrumenten geven je meer inzicht.

Luisteren

De combinatie van kijken én luisteren wordt steeds belangrijker. De toetsen Begrijpend luisteren meten op een systematische manier de luistervaardigheid van je leerlingen.

Spelling

De nieuwe LVS-toetsen Spelling sluiten helemaal aan bij jouw onderwijs en bij de leefwereld van je leerlingen. Met de dictees zie je direct hoe de spellingvaardigheid van je leerlingen, je groep en je school is. 

Taalverzorging

Alle aspecten van het Referentiekader Taalverzorging zijn afgedekt met de toetsen Taalverzorging en Spelling. Zo kun je je onderwijs optimaal afstemmen op je leerlingen.

Woordenschat

Woordenschat vormt een belangrijke basis voor andere taalvaardigheden, zoals begrijpend lezen, spreken of schrijven. De toetsen - volledig vernieuwd in schooljaar 2018-2019 voor alle groepen! - laten je zien of je leerlingen veelvoorkomende woorden kennen.

Alle taaltoetsen

Haal meer resultaat uit je rekenonderwijs

De vaardigheden van je leerlingen op het gebied van rekenen-wiskunde volgen? De LVS-toetsen geven je een duidelijk en betrouwbaar beeld van de ontwikkeling per leerling en per groep en van het rekenonderwijs op je school.

Rekenen-Wiskunde LVS 3.0

Zijn er domeinen binnen het rekenen waar je in jouw groep extra aandacht aan moet besteden? Aan optellen en aftrekken bijvoorbeeld, of aan getalrelaties? We helpen jou bij het signaleren, analyseren, plannen en handelen. Zo gebruik je de informatie uit de LVS-toets Rekenen-Wiskunde om het onderwijs beter af te stemmen op de groep.

Rekenen-Basisbewerkingen

Is jouw groep goed in hoofdrekenen? Kunnen de leerlingen kale sommen vlot en uit het hoofd oplossen? Als een leerling zwak scoort op een toets Rekenen-Wiskunde of hier veel tijd voor nodig heeft, kun je aanvullend de toets Rekenen-Basisbewerkingen inzetten om te analyseren wat de oorzaak hiervan is. Met deze LVS-toets stel je vast of je extra aandacht moet besteden aan het automatiseren van de rekenvaardigheid.
Alle rekentoetsen

Sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld

Minstens zo belangrijk als vakspecifieke leergebieden: de 'leergebiedoverstijgende vaardigheden'. Met deze speciale instrumenten krijg je inzicht in het sociaal en emotioneel functioneren van de leerlingen.

Viseon

Op school speelt er veel meer dan alleen het schoolse leren. Het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen en de sfeer in de groep zijn minstens zo belangrijk. Zit een kind lekker in zijn vel op school? Is er sprake van pestgedrag in de groep? Viseon is een handig en betrouwbaar hulpmiddel dat je inzicht geeft in het sociaal-emotioneel functioneren van je leerlingen en het klasklimaat.

Viseon voor kleuters

In hoeverre kan deze kleuter zich inleven in een ander? Zit hij goed in zijn vel? Kan hij zich goed concentreren? Dagelijks zie je hoe de kleuters zich gedragen binnen en buiten de klas. Viseon voor kleuters maakt je beeld van het sociaal-emotioneel functioneren van groep 1 en 2 compleet. Het instrument geeft je snel en betrouwbaar inzicht in het sociaal gedrag, welbevinden en in de speelwerkhouding van de kinderen.

Leren leren in beeld

In deze tijd minstens zo belangrijk als vakspecifieke leergebieden: de 'leergebiedoverstijgende vaardigheden'. Met onze speciale instrumenten krijg je inzicht in studievaardigheden, zelfstandig leren en werkstukken maken.

Studievaardigheden

Hoe goed kunnen je leerlingen samenvatten, informatie zoeken en schema's en tabellen lezen? Deze vormen van informatieverwerking zijn belangrijke basisvaardigheden om efficiënt en effectief te leren. Met de LVS-toets Studievaardigheden weet je waar je leerlingen staan op dit gebied.

Zelfstandig leren en Werkstukken maken

Naast de vaardigheden die nodig zijn om te studeren spelen bij studievaardigheid ook complexere vaardigheden een rol. Met het pakket Zelfstandig leren en Werkstukken maken breng je in kaart hoe goed leerlingen deze complexe vaardigheden beheersen.

Taalvaardigheid Engels in beeld

Meet eenvoudig de leesvaardigheid, luistervaardigheid en woordenschat van je leerlingen op het gebied van de Engelse taal. Met deze toetsen voor groep 7 en 8 sluit je direct aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

LVS Engels

Je geeft Engels op school. Maar weet je ook hoe goed je leerlingen al in Engels zijn? En of ze in groep 8 taalvaardiger zijn dan in groep 7? Het nieuwe LVS Engels geeft je inzicht in de Engelse taalvaardigheid van al je leerlingen. Op een leuke en snelle manier heb je zo de Engelse woordenschat en leesvaardigheid in beeld. Je ziet hoe ver je leerlingen al zijn in relatie tot de rest van Nederland. En op welk gebied ze nog verder kunnen leren.

Voor iedere leerling een passende toets

Wij maken - als enige aanbieder - toetsen voor álle kinderen, omdat ieder kind telt. Samen met het (speciaal) onderwijs ontwikkelen we toetsen voor alle leerlingen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs die extra steun nodig hebben in hun ontwikkeling of extra onderwijsbehoeften hebben. Onze toetsen houden op een prettige manier rekening met de mogelijkheden van iedere leerling en geven inzicht in zijn of haar talenten en ontwikkeling.

Goed voorbereid!

Kennismakingsboekjes LVS-toetsen

Oefenen voor toetsen is niet nodig, dat weet je. Wél kun je je leerlingen laagdrempelig laten kennismaken met de vraagstelling in onze toetsen en ze voorbereiden op hoe een toetsafname gaat. Dat is precies wat onze kennismakingsboekjes doen. Ze maken je leerlingen vertrouwd met de manier van toetsen en de opgavenvormen van de LVS-toetsen - 2.0 en 3.0 - van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. 
Taal
Meer
Rekenen-Wiskunde
Meer
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Meer
Studievaardigheden
Meer
Engels
Meer
Speciale leerlingen
Meer
Kennismakingsboekjes
Meer

Welke informatie haal je uit de 3.0-toetsen?

 • Hoe ontwikkelt een leerling zich in vergelijking met leeftijds- en groepsgenoten?
 • Behaalt een leerling gestelde tussen- en einddoelen?
 • Hoe scoort een groep ten opzichte van het landelijk gemiddelde?
 • Kwaliteit op schoolniveau: hoe verloopt de ontwikkeling bij verschillende leergebieden en in verschillende groepen? Effectief sturen op onderwijskwaliteit!

Innovatief en klaar voor de toekomst: Leerling in beeld

Lees meer over het nieuwe LVS